Bonificacions i tarifes reduïdes d'imposts i taxes municipals 2023

12-Gener-2023

FAMÍLIES NOMBROSES

Impost sobre Béns Immobles (IBI): Bonificació de fins al 60% en categoria general, i de fins al 90% en categoria especial, depenent del valor cadastral de l'habitatge habitual. Termini de presentació: de l'1 de gener al 30 de març de 2023.

Reducció de tarifes a:

 • Escoletes municipals infantils
 • Escola d'adults
 • Instal·lacions esportives
 • Escola municipal de música i dança
 • Escola d'estiu

 

FAMÍLIES MONOPARENTALS

Reducció de tarifes a:

 • Escoletes municipals infantils
 • Escola d'adults
 • Instal·lacions esportives
 • Escola municipal de música i dansa
 • Escola d'estiu

 

PERSONES O FAMÍLIES AMB PROBLEMES SOCIALS GREUS

Prèvi informe de l'area de Serveis Socials

Exempció:

 • Escola d'estiu
 • Escola d'adults
 • Escoletes municipals infantils
 • Centre de Dia

 

HABITATGES DE PROTECCIÓ OFICIAL

Impost de construccions: Bonificació del 95%

 

PERSONES AMB MINUSVALÍES

Igual o superior al 33%

Impost sobre vehícles:

 • 100% vehicles pròpi
 • 100% vehicle utilitzat per al transport de fills amb minusvalíes

Exempció a:

 • Escola municipal de música i dansa
 • Escola d'adults

Reducció de tarifes a:

 • Escoletes municipals infantils
 • Instal·lacions esportives
 • Escola d'estiu

 

PENSIONISTES

Taxa recollida i tractament de residus sòlids i clavegueram: Bonificació del 50% segons el salari mínim interprofessional

Reducció de tarifes a:

 • Instal·lacions esportives
 • Escola d'adults
 • Escola municipal de música i dansa

 

CREACIÓ DE LLOCS DE FEINA

Impost sobre activitats econòmiques: Bonificació de fins el 45% en categoria general.,

Impost sobre construccions: Bonificació, a posteriori, de fins el 75% per l'obertura d'un nou local comercial que impliqui la contractació de nous treballadors.

 

IMPOST SOBRE L'INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA - PLUSVÀLUES

Bonificació en herències i donacions de caràcter de legítima del 85%.

 

ENERGÍES RENOVABLES

Impost sobre Béns Immobles: Bonificació del 25% en els habitatges que instal·len sistemes d'aprofitament d'energia tèrmica procedent del sòl. En cas que siguin també per aprofitament elèctric arribarà al 40%.

Impost sobre construccions: Bonificació del 95%

 

ELIMINACIÓ BARRERES ARQUITECTÒNIQUES

Impost sobre construccions: Bonificació del 90% per obres, tant a habitatges com a locals, que promoguin l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques per tal de garantir l'accés i l'ús dels béns i serveis a tots els ciutadans.

 

RENOVACIÓ I REHABILITACIÓ DE LOCALS COMERCIALS

Impost de construccions: Bonificació del 95%

 

OBRES A EDIFICIS

Impost sobre construccions: 

Bonificació del 95% per a l'embelliment i el manteniment de façanes.

Bonificació de fins al 95% per edificis catalogats segons el grau de protecció.

Bonificació del 75% a edificis que presenten patologies estructurals que necessiten intervenció