Participació Ciutadana

Què és Participació ciutadana?

La participació o implicació ciutadana és la incorporació, de manera transparent i ordenada, de les persones i la societat civil a la presa de decisions públiques, per empoderarlas, implicant la societat civil en els objectius col·lectius.

Amb la participació ciutadana deliberem, estructuradament, sobre qüestions d'importància estratègica relacionades amb les polítiques i els serveis públics. Així, la presa de decisions que afecten la gestió pública es veu enriquida per la visió dels ciutadans mateixos, tant a títol individual com a títol col·lectiu. Permetent, aquesta participació, que la ciutadania interessada pugui col·laborar en l'elaboració, el seguiment i l'avaluació de les polítiques públiques de govern local de l'Ajuntament d'Andratx.

Per tot això, aquest consistori, en atenció a l'article 9.2 de la Constitució espanyola, 1 i 25 de la Llei reguladora de bases de règim local, i a la resta de normativa aplicable, pretén servir com a via immediata de participació ciutadana als interessos de la vila adaptant-se a les necessitats del municipi d'Andratx i, en conseqüència, convertint-se en un ens local més transparent i eficaç.

Com participar en el procés de creació d'una norma?

Durant el procés de creació d'una norma, destaquen dos moments en els quals el ciutadà pot participar:


1. En les consultes públiques: l'Ajuntament d'Andratx, abans d'iniciar l'elaboració de la norma, consulta a la ciutadania sobre l'oportunitat i els aspectes més rellevants a regular de la matèria en qüestió. En aquesta fase inicial, pots valorar la necessitat de regular una matèria, i fer aportacions sobre quins aspectes cal tenir en compte a l'hora de fer-ho.

 

2. Posteriorment, se sotmet a informació pública l'aprovació inicial de el text : quan l'Ajuntament d'Andratx ja ha redactat i aprovat per l'òrgan competent un primer text, l'obre a la ciutadania per a qualsevol suggeriment o reclamació. En aquesta part de l'procés, pots fer aportacions i comentaris sobre l'esborrany de norma abans de la seva aprovació definitiva.