Inspecció i control del benestar animal

Les accions o les omissions que infringeixin de l'Ordenança municipal reguladora de la protecció d'animals que viuen en l'entorn humà, i de tinença d'animals considerats potencialment perillosos; generen responsabilitat de naturalesa administrativa, sense perjudici de l'exigible en la via penal, civil o d'altre ordre que puguin incórrer.

Les infraccions com la defecació en el carrer, no dur la cartilla actualitzada, no dur el xip, l'abandó de cans a la via pública, etc. es classifiquen com a lleus, greus i molt greus.

Les infraccions es sancionaran amb multes de 60 a 300 euros, les faltes lleus; de 301 a 1.500 euros, les faltes greus; i de 1.501 a 15.025 euros, les faltes molt greus.

Documents adjunts

Ordenança de Protecció d'Animals i de Tinença d'Animals Considerats Potencialmente Perillosos

Sol·licitud/renovació per a la tinença i conducció d'animals perillosos

Registre d'animals potencialment perillosos