Activitats permanents

Permanents: són aquelles que es duen a terme amb una duració indeterminada i que disposen d’una infraestructura i un emplaçament estables.

Es distingueixen entre:

a) Majors: son les activitats o modificacions en què concorren un o més d’un dels punts següents:

 1. Les indústries, els tallers industrials i les indústries agroalimentàries amb més de 1.000 m2 de superfície computable.
 2. Les activitats amb més de 2.500 m2 de superfície computable, excepte els aparcaments a l’aire lliure.
 3. Quan els ocupants necessitin ajuda per evacuar-los, com ara guarderies, hospitals, residències de la tercera edat i similars.
 4. Quan la capacitat sigui superior a 500 persones, o a 250 persones quan la densitat d’ocupació sigui igual o superior a 1 persona/m2.
 5. Quan la densitat de la càrrega de foc ponderada i corregida de l’activitat sigui superior o igual a 400 Mcal/m2, o quan sigui superior o igual a 200 Mcal/m2 amb una superfície construïda superior a 300 m2.
 6. Quan la previsió de l’emissió de renou mesurat a un metre de les maquinàries, aparells o equips sigui superior o igual a:

        a)90dB(A) a l'interior d'edificis en període diürn o vespertí i a 80 dB(A) en període de nit.</p>

        b)65dB(A) en zones a l'aire lliure o sense tancament en període diürn o vespertí i a 55 dB(A) en període de nit.

No s’ha de tenir en compte, en la previsió, l’emissió de renou que puguin produir els aparells d’àudio autònoms com ara televisors o similars. Quan es tracti de zones residencials o que requereixin una protecció especial contra la contaminació acústica, els valors indicats s’han de reduir en 5 dB.

 1. Les activitats definides com a tals per aquesta llei incloses en els annexos I i II de la Llei 12/2016.
 2. Les activitats que manipulin, expedeixin o emmagatzemin productes susceptibles d’originar riscs greus a persones i béns per explosions, combustions, intoxicacions, radiacions i similars, així com fums, gasos, olors, boires o pols en suspensió que puguin produir molèsties greus als veïns, sempre que no estiguin cobertes per altres autoritzacions sectorials.
 3. Les instal·lacions d’infraestructures comunes i les d’activitats en espais compartits
 4. Les que es regulin reglamentàriament.

 

Tràmits a la Seu Electrònica (Majors):

 

b) Menors: les que no siguin major ni innòcues.

 

Tràmits a la Seu Electrònica (Menors):

 

c) Innòcues:

 1. Els aparcaments a l’aire lliure fins a 100 m2.
 2. Els despatxos professionals fins a 50 m2 de superfície computable, que no pertanyin a un habitatge.
 3. Les activitats de servei que es duguin a terme en dependències d’un habitatge sense que es superin els 50 m2 de superfície computable i sempre que per a la instal·lació o per a l’exercici de l’activitat no sigui necessària l’obtenció de cap autorització sectorial.
 4. Venda directa dels productes de segona transformació de la pròpia explotació agrària.

 

Tràmit a la Seu Electrònica (Innòcues):