Aprovació definitiva ordenança municipal de circulació del municipi d'Andratx

03-Maig-2024

Un cop finalitzat el termini d'exposició pública per presentar reclamacions contra l'acord adoptat per l'Ajuntament Ple a la sessió de 25 de gener de 2024, d'aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança municipal de circulació del municipi d'Andratx, publicat al BOIB núm. 28, de 24 de febrer de 2024, sense que s'hagin presentat reclamacions, queda aprovada definitivament l'Ordenança següent, de conformitat amb allò que preveu l'article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.

Podeu trobar l'ordenança completa a l'enllaç adjunt.