Certificats Padronals

En aquesta secció podreu obtenir diferents certificats padronals amb diferents formes d’identificació:

Tràmit

Usuari-Pin

Certificat digital

Certificat de viatge

✔️

✔️

Certificat d’empadronament

 

✔️

Certificat d’empadronament històric

 

✔️

Certificats de viatge:

El poden obtenir les persones empadronades que compleixen allò que disposa el Real Decret 1340/2007, d’11 d'octubre, pel que es regula la bonificació a les tarifes dels serveis regulars de transport aeri i marítim, pels residents a les Comunitats Autònomes de les Illes Canàries, les Illes Balears i les Ciutats de Ceuta i Melilla. Per tot això, les persones que compleixin els requisits assenyalats anteriorment podran obtenir en el present tràmit i de forma immediata el certificat per viatge, com a document electrònic vàlid.

Al moment de sol·licitar-ho amb certificat digital la persona que s’identifiqui podrà obtenir certificat de viatge de tots els residents a la mateixa fulla padronal a més del seu.

Hi ha dues formes d’obtenir-ho:

Certificat de viatge amb usuari i pin 

Certificat de viatge amb certificat digital 

Certificat de Residència:

El poden obtenir les persones empadronades al municipi. S’emet un document electrònic vàlid que acredita que la persona que hi figura al certificat està empadronada a Andratx i acredita fefaentment la residencia al municipi.

És un document electrònic que es pot aportar de forma valida davant qualsevol administració pública per acreditar la seva residència al fer algun tràmit davant aquestes.

Al moment de sol·licitar-ho amb certificat digital la persona que s’identifiqui podrà obtenir certificat de residència de tots els residents a la mateixa fulla padronal a més del seu.

Forma d’obtenir-ho:

Certificat d’empadronament amb certificat digital 

Certificat de Residència Històric:

El poden obtenir les persones empadronades o que han estat empadronades anteriorment a Andratx, després de l’1 de maig de 1996. S’emet un document electrònic vàlid que acredita tots els moviments padronals de la persona que hi figura al certificat i ho acredita fefaentment .

Es un document electrònic que es pot aportar de forma valida davant qualsevol administració pública per acreditar la seva residència al fer algun tràmit davant aquestes.

Només es pot obtenir el certificat històric, si compleix les condicions, de la persona sol·licitant.

Forma d’obtenir-ho:

Certificat d’empadronament històric amb certificat digital 


Source URL: https://www.andratx.es/certificats-padronals