Informació Pública Projectes Normatius

Els tràmits d'audiència i informació pública tenen per objecte demanar l'opinió dels ciutadans titulars de drets i interessos legítims afectats per un projecte normatiu ja redactat, directament oa través de les organitzacions o associacions que els representen, així com obtenir totes les aportacions addicionals puguin realitzar altres persones o entitats.

En aquest apartat es publiquen els documents que d'acord amb la legislació sectorial vigent, hagin de ser sotmesos a un període d'informació pública durant la seva tramitació, de conformitat, amb la Llei 19/2013 de 9 de desembre de Transparència, Accés a la Informació Pública i bon Govern.

La informació pública es regula per la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, de l'procediment administratiu comú de les administracions públiques, l’article 83 estableix els requisits de la mateixa, així com per la corresponent legislació sectorial. Per tant, l'inici de la informació pública serà a partir de la data en què la mateixa s'anunciï en el Diari Oficial corresponent, amb caràcter general, el Butlletí Oficial dels Illes Balears (BOIB). I es podrà presentar la documentació de la següent manera, d'acord amb els articles 14.2 i 3, 16.4 i 66, de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques:


• Telemàticament: a través de la seu electrònica de l'Ajuntament d'Andratx mitjançant instància general (en tot cas, els subjectes obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques, i opcionalment les persones físiques no obligades). Cal disposar d'un dels mètodes d'identificació permesos (certificat electrònic, DNI electrònic o cl @ veu pin).


• Presencialment: al Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC) de l'Ajuntament d'Andratx obligatòriament amb cita prèvia (de 8:30 a 13:30 de dilluns a divendres) o qualsevol de les oficines de registre de l'Administració autonòmica, de la AGE o de la resta de CCAA o entitats que integren l'administració local. També es podrà presentar davant les oficines de correus, dins d'un sobre obert, per tal que el personal pugui indicar, mitjançant segell oficial, el lloc, la data, i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre.A continuació es recull el llistat de les iniciatives i propostes normatives que s'estan tramitant o s'han tramitat amb Participació Ciutadana.


Source URL: https://www.andratx.es/informacio-publica-projectes-normatius