Consulta pública previa

Els tràmits de consulta pública prèvia tenen per objecte recollir l'opinió de ciutadans, organitzacions i associacions abans de l'elaboració d'un projecte normatiu.

La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, estableix en el seu article 133 la participació dels ciutadans en el procediment d'elaboració de normes amb rang de llei i reglament. En concret, disposa en el seu punt primer que "Amb caràcter previ a l'elaboració d'el projecte o avantprojecte de llei o de reglament, s'ha de substanciar una consulta pública, a través de el portal web de l'Administració competent en la qual se sol·licitarà l'opinió els subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma sobre: a) els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa. b) la necessitat i oportunitat de la seva aprovació. c) els objectius de la norma. d) les possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries ".

 

És per això que, a continuació, es recull el llistat de les iniciatives i propostes normatives que s'estan tramitant o han estat tramitades amb Participació Ciutadana:

 

PROCESSOS

DATA PUBLICACIÓ

TERMINI PER A REALITZAR AL·LEGACIONS

Projecte de modificació de l'Ordenança Municipal reguladora per la identificació i retolació de vies públiques, finques i locals de l’Ajuntament d’Andratx

07/09/2021

05/10/2021

Ordenança Municipal de neteja i eliminació de residus sòlids urbans

24/09/2021

09/10/2021

Ordenança Municipal de residus municipals

24/09/2021

09/10/2021

Ordenança municipal reguladora d'activitats recreatives, artístiques, establiments i espectacles públics, dels seus horaris i la seva activitat tant en zona privada com pública

08/11/2023

07/12/2023

Projecte de modificació de l’Ordenança municipal reguladora d'ocupació de la via pública amb taules, cadires i altres béns mobles del terme municipal d'Andratx

22/11/2023

22/12/2023

Projecte de modificació de l’Ordenança Municipal reguladora de renous i vibracions del terme municipal d'Andratx

23/11/2023

27/12/2023

 


Source URL: https://www.andratx.es/consulta-publica-previa