Altres tràmits

1. Canvi de titularitat

El permís d’instal·lació o la comunicació prèvia d’inici d’instal·lació i obres té caràcter real i objectiu i per tant s’atorga el permís o es realitza la comunicació segons les condicions de l’establiment físic.  Aquest canvi pot ser:

a. Amb transmissor: la transmissió de l’activitat es farà mitjançant una comunicació on s’han d’indicar les dades del nou titular i de l’antic i les de l’activitat, i serà signada per ambdues persones. Un cop produïda la tranmissió, el nou titular se subrogarà en els drets, les obligacions i les responsabilitats que se’n derivin.

 

Tràmit a la Seu Electrònica (canvi de titularitat - amb transmissor):

Comunicació de transmissió d'un expedient d'activitat (SI HI HA TRANSMISSOR)

 

b. En cas que no hi hagi transmissor: es farà amb una declaració responsable d’inici i exercici de l’activitat, es podrà fer un canvi de titularitat de l’activitat mitjançant una nova declaració responsable d’inici i exercici de l’activitat, en el qual s’acreditarà que es disposa l’ús i el gaudi de l’establiment físic on es desenvolupa l’activitat, i s’hi adjuntarà un certificat tècnic subscrit per un tècnic o una tècnica competent que acrediti que es mantenen les condicions del títol habilitant. Auqest canvi de titular deixarà sense efecte la responsabilitat de l’antic titular.

 

Tràmit a la Seu Electrònica (canvi de titularitat - no hi ha transmissor):

Declaració responsable de canvi de titularitat (NO HI HA TRANSMISSOR)


 

 

2. Modificacions de l’activitat

La persona titular del títol habilitant d’una activitat no subjecte al règim d’autorització ambiental integrada està obligada a tramitar davant l’òrgan competent qualsevol modificació de les condicions que amparen els títols habilitants.

 

Tràmit a la Seu Electrònica (modificacions de l'activitat):

Declaració responsable de modificació d'una activitat permanent existent

 

 


Source URL: https://www.andratx.es/altres-tramits