Activitats Itinerants

Tenen el caràcter:

a.-D’entreteniment i oci, com ara atraccions, jocs o similars.

b.-De servei, entenent com a tal qualsevol servei que es faci en un vehicle, remolc o similar, degudament adaptat per a aquesta finalitat, incloent la venda de productes que són objecte de transformació o manipulació en la pròpia instal·lació, com ara els menjars i supòsits anàlegs.

No tenen el caràcter d’itinerants:

  1. Les de comerç o serveis que no estiguin compreses en la descripció anterior.
  2. Esl espectacles musicals o d’altres tipus.
  3. Les recreatives musicals o d’altres tipus.
  4. Les atraccions o jocs que s’instal·len en el marc d’una activitat permanent el projecte d’activitats de la qual prevegi aquests tipus d’instal·lacions.

Les activitats itinerants requereixen per a la seva instal·lació el compliment d’allò que disposa aquest títol i es podran ubicar:

  1. En domini públic.
  2. En el marc d’una activitat permanent el projecte d’activitats de la qual no prevegi aquest tipus d’instal·lacions.
  3. En el marc d’una activitat permanent autoritzada d’acord amb aquesta llei.

Poden ser:

a) Majors: són les que tenen elements amb moviment que desplacen els usuaris de l’atracció mitjançant aportació d’energia externa a la mateixa persona usuària.

b) Menors: són les que no són activitats itinerants majors ni innòcues.

c) Innòcues: són les activitats itinerants autotransportables, que no necessiten acoblament de peces, muntatges exteriors ni ancoratges, encara que requereixin del desplegament de les seves parts mòbils, sempre que no es tracti d’activitats majors.

 

Tràmit a la Seu Electrònica (per els tres subtipus):

 


Source URL: https://www.andratx.es/arees-municipals/activitats-itinerants