Activitats no permanents

No permanents: són aquelles que es fan de manera puntual en un establiment físic, lloc o recorregut concret sempre que concorrin alguns dels següents aspectes:

- Que es prevegi una concurrència de públic superior a l’ocupació habitual de l’indret.

- Que l’activitat que es vol dur a terme no es correspongui amb l’ús habitual de l’establiment o lloc.

- Que l’exercici de l’activitat suposi una alteració del funcionament normal de les que es desenvolupen habitualment a l’establiment, lloc o recorregut.

Poden ser:

a) Majors: són les activitats no permanents que per a la seva execució precisen disposar d’un pla d’autoprotecció de conformitat amb la normativa vigent en matèria d’emergències.

Antelació: la sol·licitud d’autorització ha de ser amb una antelació mínima de 30 dies a la data prevista de realització. L’incompliment per part del titular del termini indicat pot ser motiu de denegació de l’autorització, sens perjudici que es pugui atorgar l’autorització de forma expressa.

 

Tràmits a la Seu Electrònica (Majors):

 

b) Menors: són les activitats no permanents que no són majors ni innòcues, incloses les que suposin la realització de recorreguts.

Antelació: la sol·licitud d’autorització ha de ser amb una antelació mínima de 30 dies a la data prevista de realització. L’incompliment per part del titular del termini indicat pot ser motiu de denegació de l’autorització, sens perjudici que es pugui atorgar l’autorització de forma expressa.

 

Tràmits a la Seu Electrònica (Menors):

 

c) Innòcues: són aquelles en què concorren els següents punts:

  1. Quan la capacitat no sigui superior a 100 persones a l’interior d’edificis o a més de 500 a l’aire lliure.
  2. Quan la càrrega de foc ponderada i corregida no sigui superior o igual a 200 Mcal/m².
  3. Que tenguin durada no superior a set dies.
  4. Que no es faci ús de material pirotècnic.

Antelació: la presentació de la sol·licitud ha de ser amb una antelació mínima de 15 dies a la data prevista de realització. La presentació de la sol·licitud amb una antelació inferior a 15 dies pot ser motiu de denegació de l’autorització.

 

Tràmits a la Seu Electrònica (Innòcues):

 

d) De recorregut: són les proves esportives, marxes ciclistes i altres esdeveniments que es preveuen en el Reial Decret 1428/2003, de 21 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament general de circulació per a l’aplicació i el desenvolupament del text articulat de la Llei sobre el trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, aprovat pel Reial decret legislatiu 339/1990, de 2 de març, o norma que el substitueixi, sempre que es duguin a terme en vies públiques pavimentades.

Ara bé, s’ha de tenir en compte que, si aquestes proves, marxes o esdeveniments transcorren en vies no pavimentades es considerarà com a activitat menor; i en el supòsit de que sigui necessari pla d’autoprotecció segons la normativa d’aplicació l’activitat serà major.

Les altres proves esportives que no facin un recorregut (per exemple, una demostració de gimnasia a una plaça) es classificaran com major, menor o innòcua atenent als paràmetres de l’Annex II de la Llei 7/2013 de règim jurídic d'instal·lació, accés i exercici d'activitats a les Illes Balears.

Antelació: mínima de 30 dies a la data prevista de realització. L’incompliment per part del titular del termini indicat, pot ser motiu de denegació de l’autorització, sens perjudici que es pugui atorgar l’autorització de forma expressa.

 

Tràmits a la Seu Electrònica (De recorregut):

 

 


Source URL: https://www.andratx.es/arees-municipals/activitats-no-permanents