Estadística

El Padró municipal és el registre administratiu on consten els veïns d'un municipi. Les seves dades constitueixen prova de la residència en el municipi i del domicili habitual en aquest. Les certificacions que d'aquestes dades s'expedeixin tindran caràcter de document públic i fefaent a tots els efectes administratius.

Tota persona que viva a Espanya està obligada a inscriure's en el Padró del municipi en el qual resideixi habitualment. Qui viva en diversos municipis, o en diversos domicilis dins del mateix municipi, haurà d'inscriure's únicament en el qual habiti durant més temps a l'any.

Competències

 • Gestió i revisió del padró municipal d'habitants, de conformitat amb les peticions realitzades:
  • A instàncies de part (Registre General d'Entrada).
  • A instàncies d'INE (Institut Nacional d'Estadística) via telemàtica.
 • Treballs d'actualització i rectificació del Cens electoral.
 • Enviament a l'INE de les variacions residencials mensualment.
 • Proposta de xifres oficials de població.
 • Organització i preparació dels diferents processos electorals:
  • Eleccions municipals i autonòmiques.
  • Eleccions a Corts Generals.
  • Eleccions al Parlament Europeu.

Serveis municipals

 • Altes en el Padró Municipal d'Habitants:
  • Canvi de residència per procedència de l'estranger o un altre municipi.
  • Naixements.
 • Baixes en el Padró Municipal d'Habitants:
  • Trasllat a l'estranger.
  • Per inclusió indeguda (d'ofici o a instàncies de part).
  • Defunció.
  • Comunicades per l'INE.
 • Modificacions en el Padró Municipal d'Habitants:
  • Canvi de domicili.
  • Rectificació o introducció de dades personals.
  • Comunicades per l'INE.
 • Certificats:
  • Certificat d'empadronament/residencia.
  • Certificat de convivència.
  • Certificat de viatge.
  • Certificat d'empadronament històric:
   • Posteriors a l'última revisió referida a 1 de maig de 1996.
   • Anteriors a la data 1 de maig de 1996.
  • Certificat de convivència històric.
   • Posteriors a l'última revisió referida a 1 de maig de 1996.
   • Anteriors a la data 1 de maig de 1996.
  • Certificats del nombre d'habitants total, per nuclis de població o segons les necessitats d'estudi (Taxa subjecta a la informació a facilitar).
  • Certificats amb informe policial.

Ordenançes fiscals del any en curs

Informació addicional

Normativa aplicable a l'efecte del Padró d'Habitants

 • Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (Arts. 15-18).
 • Reial decret 1690/1986, d'11 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals (Arts. 53-107).
 • Resolució de 29 d'abril de 2020, de la Sotssecretaria, per la qual es publica la Resolució de 17 de febrer de 2020, de la Presidència de l'Institut Nacional d'Estadística i de la Direcció General de Cooperació Autonòmica i Local, per la qual es dicten instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la gestió del Padró municipal.

Organigrama i dades de contacte

Adreça: Avinguda de la Cúria 1, 07150, Andratx, Illes Balears.

Horari: De dilluns a divendres - de 8:30 a 13:30 hores.

Organigrama:

Departament d'Estadística

 • Telèfon: 971 62 80 00 - Ext 222 / Ext 214
 • Correu electrònic: estadistica@andratx.es

Laura Monedero García - Regidora delegada d'Estadística

 • Telèfon: 971 62 80 00
 • Correu electrònic: estadistica@andratx.es

Enllaç:

enlazar  Andratx en xifres - IBESTAT.


Source URL: https://www.andratx.es/arees-municipals/estadistica