Informació, orientació i assessorament dels serveis socials

Els ciutadans interessats poden rebre informació i assessorament sobre la gestió de prestacions i els recursos socials, tant de l'Ajuntament com d'altres administracions:

 • Llibre de família nombrosa
 • Prestacions per fills/filles a càrrec
 • Pensions de l'Institut Nacional de la Seguretat Social:
  • Viduïtat i orfandat
  • Jubilació 
  • Invalidesa
  • Pagament directe d'incapacitat temporal.
  • Prestació de maternitat
 • Sol·licitud de residència
 • Pensions no contributives (Invalidesa o Jubilació)
 • Sol·licitud de grau de minusvalidesa
 • Sol·licitud d'advocat d'ofici.
 • Tramitació "LLei Dependència"

Documents adjunts:

Família nombrosa

Consentiment informat

Pensions d'invalidesa

Pensions de jubilació

PNC de jubilació i invalidesa

Prestació familiar per fill a càrrec

Pensions de viduïtat i orfandat

Sol·licitud del pagament directe d'incapacitat temporal

Sol·licitud de prestació de maternitat

Sol·licitud de residència

Sol·licitud de grau de minusvalidesa


Source URL: https://www.andratx.es/arees-municipals/informacio-orientacio-i-assessorament-dels-serveis-socials