Canera Municipal

D'acord amb la normativa de benestar animal, l'Ajuntament disposa de la canera municipal.

Els inspectors municipals recolliran els animals de companyia que circulin sols per les vies i els espais lliures públics, o privats de concurrència pública, sense anar conduïts o acompanyats per una persona.

Es considera animal vagabund, el que circuli per la via o els espais lliures públics, o privats de concurrència pública, sense anar conduït o acompanyat per una persona, i que no dugui una identificació actualitzada del Registre d'identificació d'animals de companyia de les Illes Balears.

Es considera animal abandonat, el que circuli per la via o els espais lliures públics, o privats de concurrència pública, sense anar conduït o acompanyat per una persona, però amb identificació actualitzada del Registre d'identificació d'animals de companyia de les Illes Balears.

Els animals vagabunds s'han de retenir durant quinze dies a la Canera Municipal, comptats a partir de la data de la seva recollida, perquè els seus propietaris els puguin recuperar.


Transcorregut aquest període s'oferiran en adopció, durant un període mínim de sis dies, o bé es sacrificaran.

Els animals abandonats s'han de retenir i avisar els seus propietaris perquè en un període de 8 dies, comptats a partir de la recepció d'aquesta comunicació, puguin recuperar-los, amb l'abonament previ de les taxes corresponents. Si transcorregut aquest període, el propietari no ha recollit l'animal, aquest s'oferirà en adopció o se sacrificarà, a partir del sisè dia comptat des del final del període anterior.

Les relacions de gossos internats en la Canera Municipal es publicarà en aquesta web, amb una foto del gos, les característiques de l'espècie, la raça, els senyals somàtics d'identificació i la resta de circumstàncies que es considerin convenients, per al coneixement dels seus possibles propietaris i el públic en general interessat en la seva possible adopció.

Queda prohibit abandonar els animals a camp obert i a la resta d'espais públics o privats.

Documents adjunts

Sol·licitud d'adopció de cans

Taxes Canera Municipal 2011


Source URL: https://www.andratx.es/arees-municipals/canera-municipal