Policia

Els cossos de policia local, com a forces de seguretat, són instituts armats de naturalesa civil, amb estructura i organització jerarquitzada sota la prefectura superior i dependència directa del corresponent alcalde o alcaldessa, sense perjudici de la delegació de competències prevista en la legislació de règim local.

La seva actuació és dins de l'àmbit municipal.

Competències

 • Protegir a les autoritats de les corporacions locals i vigilar els edificis i instal·lacions i custodiar-los.
 • Ordenar, senyalitzar i dirigir el trànsit en el nucli urbà, d'acord amb el que s'estableix en les normes de circulació.
 • Instruir els atestats per accidents de trànsit dins del nucli urbà.
 • Actuar com a policia administrativa respecte a les ordenances i a la resta de disposicions municipals, en l'àmbit de la seva competència.
 • Participar en les funcions de policia judicial en la forma establerta en l'article 29.2 de la Llei orgànica 2/1986 i en la resta de legislació vigent.
 • Prestar auxili en els casos d'accident, catàstrofe o calamitat pública i participar, d'acord amb la forma prevista en les lleis, en l'execució dels plans de protecció civil.
 • Efectuar diligències de prevenció i totes les actuacions que tendeixin a evitar la comissió d'actes delictius en el marc de col·laboració que estableixen les juntes locals de seguretat.
 • Vigilar els espais públics i col·laborar amb les forces i els cossos de seguretat de l'Estat en la protecció de les manifestacions i el manteniment de l'ordre en grans concentracions humanes, quan siguin requerits a aquest efecte.

Serveis municipals

Informació addicional

Incidències a la via pública: en aquest apartat s'avisa amb antelació dels tancaments de carrers i vies públiques, per festivitats, obres municipals, esdeveniments esportius, entre d'altres.

Informació d'armes - Targetes d'armes TA i TB

 • Les armes de la categoria 4ª, únicament per a domicili o finques particulars, hauran d'estar documentades singularment mitjançant les targetes d'armes, que les acompanyaran en tot cas.
 • Les armes incloses en la categoria 4ª.2 es poden documentar en nombre il·limitat amb la targeta B, la validesa de la qual serà permanent.
 • De les compreses en la categoria 4ª.1, únicament es podran documentar sis armes amb les targetes A, la validesa de les quals serà de cinc anys.
 • Requisits: La persona interessada haurà de presentar en el Registre municipal, juntament amb la sol·licitud, la documentació següent:
  • La factura que acrediti la compra de l'arma.
  • Una còpia del DNI de la persona titular de la llicència, tenint en compte que ha de ser major de 14 anys.
  • Certificat antecedents penals.
  • Els models normalitzats en color blanc i groc, on figuren dades de la persona titular i de l'arma adquirida, els quals els facilitarà el Servei.

Violència domèstica i de gènere

Des del mes de febrer de 2007 s'ofereix un nou servei policial a la ciutadania, la protecció de la integritat física de les persones víctimes de la violència de gènere. En col·laboració amb els serveis socials municipals i amb l'Administració de justícia, s'ha engegat aquest servei.

 • Funcions:
  • Vetllar per la seguretat de les persones que puguin ser víctimes de maltractaments físics o psíquics en l'àmbit familiar.
  • Oferir una eina d'ajuda a les víctimes mitjançant un seguiment dels casos d'ordre de protecció o d'allunyament.
  • Adjudicar un policia tutor de suport a les víctimes perquè s'encarregui del seguiment i del suport que puguin sol·licitar les víctimes en el seu domicili o en la via pública.
  • El servei s'ofereix durant les 24 hores del dia, de dilluns a diumenge.
 • Forma de com s'ha de contactar:
  • Cal cridar a la Policia local, als telèfons 971-628008 i 971-136464, o cal anar a la caserna de la Policia Local d'Andratx.
  • A través dels Serveis Socials de l'Ajuntament.
  • Mitjançant el correu electrònic: policia-local@andratx.es

Policia Tutor

Funcions:

 • Vigilar i actuar en casos d'absentisme escolar en les diferents modalitats.
 • Vigilar i actuar amb menors en edat escolar sense escolaritzar.
 • Vigilar els exteriors dels centres educatius i les zones públiques freqüentades per menors.
 • Assessorar els equips directius dels centres escolars en matèries relacionades amb les competències pròpies del municipi i de les policies locals, així com mantenir reunions periòdiques amb els docents sempre que sigui necessari.
 • Prevenir i actuar davant fets delictius comesos per menors d'edat.
 • Col·laborar en la resolució de conflictes privats amb menors d'edat involucrats en qualsevol àmbit, sempre des del context preventiu i de manteniment de l'ordre públic.
 • Vigilar i actuar el tràfic de drogues, el consum i la tinença de substàncies tòxiques il·legals als voltants i proximitats dels centres educatius, i a l'interior d'aquests quan siguin requerits pels seus responsables.
 • Col·laborar amb els centres escolars en la vigilància i el control del consum de tabac en les instal·lacions dels centres educatius i en la resta de zones freqüentades per menors d'edat on existeixi aquesta prohibició.
 • Vigilar i controlar l'accés de menors en locals i establiments públics i la venda i consum de begudes alcohòliques en qualsevol espai públic no permès.
 • Vigilar i actuar davant qualsevol conducta que sigui considerada de risc per als menors d'edat.
 • Vigilar i actuar en casos d'assetjament escolar i en l'ús il·lícit de les Tecnologies de la Informació i Comunicació (TIC).
 • Realitzar accions i campanyes preventives conjuntes amb els centres escolars relacionades amb l'educació viària, l'ús eficient i responsable de les TIC i altres normatives d'interès per al menor.
 • Col·laborar amb els centres educatius en l'aplicació dels manuals d'autoprotecció escolar.
 • Millorar la seguretat viària en les zones escolars i en les zones més freqüentades per menors, així com la regulació del trànsit en horari de més afluència d'aquestes zones.

Organigrama i dades de contacte

Adreça: Avinguda de la Cúria 1, 07150, Andratx, Illes Balears.

Horari: 24 hores.

Tèlefon: 971 62 80 08 - 971 13 64 64

Correu electrònic: policia-local@andratx.es

Equip professional:

 • 1 Subinspector-cap
 • 1 Subinspector
 • 4 Oficials
 • 29 Policies
 • 1 Aux. administratiu

Dotació:

 • 3 Vehicles patrulla
 • 2 Vehicles patrulla híbrids
 • 2 Motocicletes

Source URL: https://www.andratx.es/arees-municipals/policia