Residus

La finalitat del departament de Medi Ambient és el control de l'eliminació dels residus sòlids urbans.

En aquest sentit existeix el Punt Verd:

El Punt Verd d'Andratx es troba situat en es camí des Vinyet amb la carretera del Port.

L'horari és de dilluns a divendres  8:30h a 13:15h i de 16h a 17:45h; els dissabtes de 8:30h a 15:45h; i diumenges romandrà tancat. Ha de romandre tancat la resta del temps per evitar actes de vandalisme o d'abocament incontrolat. El Punt Verd té entre uns 550-850 usuaris al mes.

L'ús del punt verd és exclusivament domèstic i per a l'aportació dels residus procedents de les llars i generadors singulars no qualificats. Els generadors singulars qualificats i productors de residus d'origen comercial i/o empresarial hauran de gestionar la recollida dels seus residus a través de gestors autoritzats. En cap cas poden utilitzar el Punt Verd com espai d'aportació dels seus residus.

L'entrada amb vehicle facilita que es descarreguin els residus de forma més còmoda i pràctica, ja que els contenidors estan a un nivell mes baix per ajudar als usuaris.

Trobem distints tipus de contenidors:

 • Els més grans que tenen una rampa per accedir amb cotxes i descarregar directament dins aquests, residus de construcció i demolició, poda, voluminosos...
 • Per altre banda trobem els "iglus", entre els qual cap distingir:
  • En primer lloc l'iglú BLAU on es diposita el paper i el cartó (diaris, capses, fulles, cartons, etc)
  • El contenidor GROC és el dels envasos, dins aquest podem dipositar tot tipus de botelles de plàstic, tetabrics, bosses de plàstic, pots de plàstic, llaunes i els d'envasos lleugers.
  • Contenidor VERD, de vidre (pots i ampolles de vidre).
 • Per altra banda, tenim un altre tipus de contenidors en els quals s'ha d'abocar l'oli vegetal usat, procedent de les llars.
 • Existeixen uns contenidors a propòsit per a tot  tipus de material electrònic no voluminós, com poden ser ordinadors, televisors i impressores, separat d'un contenidor especial on només tindrem electrodomèstics més voluminosos d'ús particular.

D'entre els residus potencialment contaminants i/o perillosos que podem dipositar en el Punt Verd, trobem:

 • Tubs de fluorescents
 • Pots de pintura i vernís
 • Filtres d'oli.
 • Dissolvents.
 • Sacs blancs pel suro.
 • Pneumàtics fora d'ús.
 • Contenidors grans:
 • Voluminosos: com poden ser llits, mobles,
 • Elèctrics
 • Metalls (alumini, ferro...).
 • Restes de poda.
 • Residus de construcció i demolició de caràcter particular i puntual com poden ser restes de ciment, maons, teules i material d'obra en general.

Les empreses estan obligades a tenir un contenidor especial per a aquests residus. Els productors de residus de construcció i demolició estan obligats a presentar, adjunt a la corresponent sol·licitud de llicència d'obra, tant si es tracta d'obra menor com d'obra major, un contracte formalitzat amb MAC Insular, SL; que és el gestor autoritzat per al servei públic insular per gestionar els residus generats.

La recollida de voluminosos a particulars, que l'Ajuntament ofereix de manera totalment gratuita, s'ha de fer mitjançant una cridada prèvia al telèfon gratuït 900 90 10 14, en horari de 9h a 14h. Aquests es recolliran en horari de 6h a 12.30h en temporada alta, i de 7h a 13.30h en temporada baixa.

S'hauran de treure a la via pública en l'horari i lloc acordats durant la cita prèvia. En el cas de que els residus es treguin al carrer sense l'avís previ es procedirà a la corresponent sanció.

Documents adjunts

Reglament de funcionament del "Punt Verd"

Classificació dels diferents residus per al seu reciclatge

Horaris recollida selectiva porta a porta a s'Arracó

Recollida selectiva segons fraccions de residus en hotels, bars, restaurants i comerços


Source URL: https://www.andratx.es/arees-municipals/residus