Hisenda

L'Àrea d'Hisenda té com a principals funcions totes les relacionades amb els aspectes econòmics, pressupostaris i financers relacionats amb la Hisenda Local. Comprèn les àrees de Intervenció, Comptabilitat, Tresoreria, Recaptació i Gestió Tributària.

Competències

El control intern de la gestió econòmica-financera i pressupostària, comptabilitat, custòdia de fons, direcció dels serveis de gestió financera de l'Entitat, funcions de gestió i recaptació dels ingressos locals.

 • En relació als ingressos,  l'estudi i elaboració de les ordenances fiscals.
 • En relació a les despeses, l'estudi i elaboració dels pressupostos generals.
 • En relació a la gestió pressupostària, cal dir que és un sistema de registre, elaboració i comunicació d'informació sobre l'activitat econòmicofinancera i pressupostària desenvolupada durant l'exercici comptable.
 • En relació a la comptabilitat local, el registre de totes les operacions de naturalesa pressupostària, econòmica, financera i patrimonial que es produeixin, a l'efecte de reflectir la imatge fidel del patrimoni. Complir les finalitats de gestió, control, anàlisi i divulgació.
 • En relació a la Tresoreria Municipal: seguiment, avaluació i comprovació dels recursos financers, siguin en metàl·lic, valors o crèdits de l'Ajuntament; tant per operacions pressupostàries com extrapressupostàries, regint-se pel principi d'unitat de Caixa.

Serveis municipals

 • Comptabilitat.
 • Gestió tributària.
 • Tresoreria.

Informació addicional

flecha  Normativa aplicable del Àrea d'hisenda

Programa d'Inspecció Tècnica de Residus (ITR) a locals comercials, bars, restaurants i altres establiments.

Organigrama i dades de contacte

Organigrama:

Estefanía Gonzalvo Guirado - Regidora delegada d'Hisenda

 • Telèfon: 971 62 80 00

Intervenció

Marc Prats Morro - Interventor

 • Telèfon: 971 62 80 00
 • Correu electrònic: mprats@andratx.es

Jose Luis Vegas Ribot - Cap de Comptabilitat

 • Telèfon: 971 62 80 00 - Ext 108
 • Correu electrònic: comptabilitat@andratx.es

Tresoreria

Eva Ribot  - Tresorera

 • Telèfon: 971 62 80 00 - Ext 251
 • Correu electrònic: tresoreria@andratx.es

María Pujol Rocafort - Cap d'Unitat de Gestió Tributària

 • Telèfon: 971 62 80 00 - Ext 8016
 • Correu electrònic: gestio_tributaria@andratx.es

Source URL: https://www.andratx.es/arees-municipals/hisenda