Atenció Ciutadania (SAC)

El Servei d’Atenció Ciutadana (SAC) informa sobre els diferents serveis administratius municipals i proporciona ajuda per realitzar les gestions i els tràmits administratius.

Competències

 • Atendre de manera presencial i telefònica amb l’objectiu de facilitar informació i tràmits de la ciutadania.
 • Informar dels tràmits administratius.
 • Registrar documentació presencial.
 • Rebre queixes i suggeriments.
 • Donar suport en l’ús de mitjans electrònics en les relacions amb l’Administració Pública.
 • Validar certificats electrònics de la Fabrica Nacional de la Casa de la Moneda i Timbre (FNMT).

Serveis municipals

 • Informació general municipal
  • Facilitar els impressos corresponents per a les peticions a l'Ajuntament.
  • Donar tota classe d'informació municipal.
 • Altes/baixes al padró municipal I canvis de domicili.
 • Altres tràmits de padró: altes per naixement, baixes, modificacions dades personals, certificats d’empadronament, certificats de viatge, certificats de convivència, certificats històrics empadronament o convivència.
 • Registre general d’entrada presencial  i telemàtic: presentació d’escrits, sol·licituds, queixes o comunicacions adreçats a qualsevol departament de l’Ajuntament d’Andratx.
 • Registrar sol·licituds adreçades a altres administracions públiques, per als no obligats a fer-ho telemàticament, d'acord amb l'art. 14.1 de la Llei 39/2015 (LPAC)  (Les persones jurídiques hauran de presentar les sol·licituds telemàticament, i preferentment, a través de la seu electrònica de l'administració destinatària).
 • Generar autoliquidacions.
 • Lliurament directe de notificacions.
 • Oficina validadora de certificats electrònics de la Fàbrica Nacional de la Casa de la Moneda i Timbre.

Informació addicional

Formes de presentació de la documentació a l'Ajuntament d'Andratx

Les sol·licituds es podran presentar  d’acord amb el que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques de les següents formes:

Telemáticament: A través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament d’Andratx o per mitjà del Registre electrònic comú (REC) de l'Administració General de l'Estat. Per poder dur a terme un registre telemàtic cal disposar d'un certificat electrònic o DNI electrònic o Cl@ve pin. Obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14.2 i 3 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Illes Balears, i opcional per a les persones físques.

Presencialment (només per a persones físiques): Al Servei d'Atenció Ciutadana (SAC) de l'Ajuntament d'Andratx obligatòriament amb cita prèvia (8.30 a 13.30 de dilluns a divendres) o a qualsevol de les oficines de registre de l’Administració autonòmica, de l’Administració General de l’Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l’Administració local.

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l’article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d’aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l’Administració pública l’ha de requerir que l’esmeni presentant-la per via electrònica.

flecha  CITA PRÈVIA OBLIGATORIA

flecha  SEU ELECTRÒNICA

 

Tràmits necessaris per a validar el certificat de Persona Física de la FNMT

 1. Primer tràmit (Obligatori abans de la validació): Les persones interessades han de realitzar prèviament la sol·licitud del tràmit a la web de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre(FNMT-RCM). Per veure com s'ha de realitzar el tràmit complet heu d'accedir al web de la Fabrica nacional de Moneda y Timbre pulsant AQUI També teniu disponible un vídeo tutorial de la Fabrica Nacional de Moneda y Timbre com a informació prèvia sobre la tramitació fent clic AQUÍ.
 2. Segon tràmit (Validació a l'Ajuntament d'Andratx): El Servei d'Atenció Ciutadana atendrà a les persones interessades amb CITA PRÈVIA fent clic AQUÍ. Per poder tramitar-ho ha d'assistir únicament la persona interessada amb el codi que li ha facilitat la Fàbrica Nacional de la Moneda y Timbre i el document d'identitat original.

 

Organigrama i dades de contacte

Adreça:  Avinguda de la Cúria 1, 07150, Andratx, Illes Balears.

Correu electrònic: sac@andratx.es

Horari: De dilluns a divendres - de 8.30 a 13.30 h (atenció presencial amb cita prèvia).

Atenció telefònica: 971 62 80 00

Organigrama:

Laura Monedero García - Regidora delegada del Servei d’Atenció Ciutadana

 • Telèfon: 971 62 80 00
 • Correu electrònic: sac@andratx.es

Cap d'Unitat del SAC

 • Telèfon: 971 62 80 00 - Ext 114
 • Correu electrònic: sac@andratx.es

Source URL: https://www.andratx.es/arees-municipals/atencio-ciutadania-sac