Cadastre

Aquest departament constitueix una unitat gestora amb dos vessants d'actuació: per una banda exerceix una funció tributària que gestiona el Padró de l'impost sobre béns immobles, i per una altra, en virtut d'un conveni de col·laboració signat amb la gerència territorial del Cadastre, presta un servei al ciutadà que tramita els expedients de nous immobles o altres alteracions cadastrals.

Els nostres principals objectius són: Aprofitar els recursos endògens de l'Ajuntament per fomentar la cooperació amb la Direcció General del Cadastre y evitar desplaçaments innecessaris al ciutadà.

Competències

Gestió cadastral d’urbana

Es el registre administratiu que depèn del Ministeri d’Hisenda, en aquest registre es descriuen els béns inmobles rústics, urbans i de característiques especials. Està regulat pel Texte Refós de la llei de Cadastre Inmobiliari, la inscripció en el mateix es obligatòria i gratuïta, característiques que el diferencien del Registre de la Propietat.

La Secció de Gestió Cadastral s'encarrega de la tramitació de les alteracions cadastrals d'ordre físic, jurídic i econòmic dels béns immobles de naturalesa urbana del municipi.

Gestió Tributària del IBI (Impost Bens Immobles Urbana i Rústica)

Les funcions de la Secció són, entre d'altres, l'elaboració i el manteniment dels padrons fiscals del IBI urbana i rústica, a més del control, la redacció i l'actualització de la ordenança fiscal del IBI.

Per altre banda, s'encarrega de dur a terme: les liquidacions tributàries, la devolució d'ingresos, la resolució de recursos i reclamacions en matèria tributària i tramitació de les sol.licituds de beneficis fiscals.

Serveis municipals

 • Beneficis fiscals: exempcions o bonificacions (per família nombrosa, per habitatges de VPO, etc.).
 • Regularitzacions tributàries.
 • Recursos.

Serveis Cadastrals

 • Serveis accessibles des de la seu del cadastre (Accés amb autenticació: Certificat digital, DNIe, Cl@ve )
  • Declaració d'alteració cadastral dels béns immobles. Model 900D.
  • Canvi de titularitat Cadastral o variació en la quota de participació.
  • Altes de nova construcció, ampliació o reforma.
  • Demolició o enderrocament.
  • Segregació, divisió, agregació o agrupació de parcel·les.
  • Segregació, divisió, agregació o agrupació de locals.
  • Constitució del règim de divisió horitzontal sobre béns immobles.
  • Canvi de Cultiu o aprofitament.
  • Canvi d'ús o destino.
 • Sol·licitud de baixa cadastral.
 • Sol·licitud de trasters i places d'aparcament en pro indiviso.
 • Recursos i registre d'entrada.

Informació addicional

Normativa aplicable

 • Llei 39/2015, del Procedimient Administratiu Comú de las Administracions Públiques.
 • Llei 40/2015, de Régim Jurídic del Sector Públic.
 • Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
 • Llei general tributaria.
 • Ordenances fiscal reguladora de l'Impost sobre Béns Immobles.

Dades de contacte

Adreça: Avinguda de la Cúria 1, 07150, Andratx, Illes Balears.

 • Correu electrònic: catastro@andratx.es

Enllaços

enlazar  Seu Electrònica de l’Ajuntament d’Andratx

enlazar  Oficina Virtual del cadastre

enlazar  ATIB( Pagaments de tributs)

enlazar  Direcció General del Cadastre


Source URL: https://www.andratx.es/arees-municipals/cadastre