Ajuntament d'Andratx

Inici -> Avís legal

Avís Legal

Tornar Imprimir

Drets dels ciutadans en la seva relació amb l'Administració:

 • Ser informats, orientats i tractats respectuosament.
 • Conèixer la identitat dels responsables dels tràmits.
 • Accedir als registres i arxius administratius, sempre que no es lesionin drets tercers o existeixin raons d'interès públic que ho impedeixin.
 • Obtenir còpia segellada dels documents originals que presenti i a la seva devolució, sempre que no hàgin de figurar en l'expedient.
 • Conèixer l'estat de tramitació dels expedients que es tingui condició d'interessat i obtenir còpies dels seus documents.
 • Formular al·legacions i aportar documents en qualsevol moment del procediments anterior al tràmit d'audiència.
 • No presentar documents que no s'exigeixin en les normes o ja estiguin en poder de l'Administració que gestiona l'assumpte.
 • Triar el lloc i el mitjà preferent per al lliurament de notificacions.
 • Obtenir una resposta expressa per part de l'Administració.
 • Exigir responsabilitats a l'Administració i personal al seu servei quan així correspongui legalment.
 • Consultar el Registre General de Protecció de dades, sobre el tractament i finalitat de les seves dades i la identitat del responsable del fitxer.
 • Rectificar, cancel·lar i oposar-se a l'ús de les seves dades, en les condicions previstes en la llei.
 • Qualssevol altres que els reconeguin la Constitució i les lleis.

Adaptació Art. 13 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i articles 14,15 i 16 de la Llei L.O. 15/1999 de Protecció de Dades de caràcter personal.

Si Vè. considera que alguns d'aquests drets no és respectat, pot efectuar la seva reclamació a través del sistema de Suggeriments i Reclamacions que l'Ajuntament posa a la seva disposició en tots els centres i oficines d'informació municipals i pàgina web.

Data última modificació: 22/05/2017 a les 10:02

Aneu a la Seu Electrònica Portal de Transparència (Botó) Botó Cita Prèvia Botó Pagament de tributs voluntari 2015 Pagament de tributs Pagament de Tributs Ajuntament (Autoliquidacions i Liquidacions) Banner Visit Andratx BOTON ACCESO DIRECTO CERTIFICADOS VIAJES Línia Verda Accessos a tràmits Botó Inacua Esports Andratx boton acceso directo biblioteca Catàleg Patrimoni Botón Visor Urbanismo normas urbanisticas 2007 senderismo watch about boton acceso directo farmacias

Ajuntament d'Andratx -  Av. de la Curia, 1 . 07150 Andratx
Telèfon: 971-628000 Fax: 971-136552
Correu electrònic: sac@andratx.cat